Skip to content

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se a l’hora de navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en les quals puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). A la fi d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. I, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
Krei 24 és una agrupació lliure on cada propietari del material que a la web és l'únic responsable. La web no obté cap benefici econòmic.

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per Krei24 i amb mail hola@krei24.com

Quins tractaments duem a terme de les seves dades personals?
Tractament
CLIENTS i USUARIS DE LA PLATAFORMA
Finalitat: Dades de clients per gestionar el seu contracte.
Categories de les dades: Clients.
Dades: Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail.
Legitimació: Relació contractual.
Procedència: De la persona interessada.
Destinataris: Les previstes per normativa.
Temps de conservació: Les previstes per normativa.
Transferències internacionals: No hi ha transferència internacional de dades.
Tractament INFORMACIÓ
Finalitat: Respondre les peticions d’informació que es reben per la web
Categories de dades: Persones que sol·liciten informació
Dades: Nombre, cognoms i mail.
Legitimació: Interès lícit.
Procedència: De la persona interessada.
Destinataris: No hi ha comunicacions de les dades.
Conservació: Fins que s’hagi gestionat la petició.
Transferències internacionals: No existeixen transferències internacionals de dades.
Tractament NEWSLETTER (INACTIU)
Finalitat: Enviament d’informació sobre serveis / productes de l’empresa.
Categories de dades: Persones que sol·liciten informació.
Dades: Nom, cognoms, mail, telèfon.
Legitimació: Consentiment. Aquest pot ser revocat en qualsevol moment.
Procedència: De la persona interessada.
Destinataris: No hi ha comunicacions de les dades.
Conservació: Fins que s’exerceixi el dret d’oposició i / o supressió.
Transferències internacionals: No existeixen transferències internacionals de dades.
Tractament VIDEOVIGILÀNCIA (INACTIU)
El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

KREI24 utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

Per quina raó fem servir les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d’una relació contractual.

2.- Quan ens dona el seu consentiment.

3.- Per interès legítim de KREI24 per mostrar-li serveis, productes i iniciatives que puguin interessar.

4.- Compliment d’obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: hola@krei24.com

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al web o xarxes socials, igual que per recopilar dades per dur a terme un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de catorze anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents
KREI24 adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.
Quant de temps conservarem les seves dades?
KREI24 guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.
A qui comunicarem les seves dades?

KREI24 només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la mateixa naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

KREI24 assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides, i per això, s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de l’empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

 

DretContingutCanal d’atenció
AccésPodrà consultar les dades personals gestionades per krei24

 

 

 

 

hola@krei24.com

RectificacióPodreu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes.
SupressióPodrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
OposicióPodrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractament

Podràs sol·licitar la limitació al tractament de les teves dades en els següents casos:

– Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades.

– Quan Krei24 no necessiti tractar les seves dades, però vostè les necessiti per a l’exercici o defensa de reclamacions.

PortabilitatPodrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat en format electrònic.
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
Per exercir els seus drets, acompanyi la seva sol·licitud una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la teva identitat.

L’exercici dels seus drets és gratuït.

IMPORTANT: NO USAREM CAP DE LES SEVES DADES PER A LES DESCÀRREGUES GRATUÏTES DEL TUTITUT.
Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de KREI24 i, per tant, la informació que publica serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i en conseqüència, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa KREI24.

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:

  • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la mateixa imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.

  • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

KREI24 no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

KREI24 es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris / les usuàries
  • Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.

  • Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.

  • Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.

  • No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.

  • Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.

  • No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.

Les xarxes socials gestionades per KREI24:

XarxaDirecció
Facebookhttps://www.facebook.com/krei24
Twitterhttps://twitter.com/Krei241 
Instagramhttps://www.instagram.com/krei24cultura/

Copyright Meritxell Gil | 2020